Privacy statement

Finedat B.V., gevestigd aan Teleportboulevard 110, 1043EJ te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Tel.: 020-3415848

E-mail: info@finedat.nl

Website: https://www.finedat.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Finedat verwerkt persoonsgegevens doordat men gebruik maakt van onze diensten en/of omdat men deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Werkervaring

– Gevolgde opleidingen

– Overige persoonsgegevens afkomstig van het CV

– Overige gegevens die men actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Finedat bewaart geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, godsdienst of politieke voorkeur, tenzij deze informatie nodig is om een overeenkomst tot stand te laten komen. Een partner zou bijvoorbeeld de medische situatie van een werknemer willen weten voordat er een dienstverband wordt aangegaan. Wij bewaren en verstrekken alleen de desbetreffende informatie indien de werknemer hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Finedat verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om onze diensten te kunnen uitvoeren

– Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten – Het verstrekken van de benodigde gegevens aan onze partners (zoals het CV)

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

– Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

– Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is

– Gerechtvaardigd belang: De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten. Zonder de persoonsgegevens kunnen wij niet voor de betrokkene op zoek gaan naar nieuwe carrièrekansen en bemiddelen met onze partners

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Finedat bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden voor alle verzamelde persoonsgegevens, tenzij anders met de betrokkene is afgesproken. Deze termijn gaat in zodra wij de gegevens hebben ontvangen en de betrokkene akkoord heeft gegeven op bewaring. Na 12 maanden zal er een herinnering tot verlenging worden verstuurd, voor een periode van nogmaals 12 maanden. Zodra expliciet toestemming is gegeven op het bewaren van de gegevens zullen deze in de door ons gebruikte systemen bewaard blijven. Indien er geen toestemming wordt gegeven of er geen reactie volgt zullen de gegevens worden geanonimiseerd of verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Finedat deelt de persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ons doel is om de betrokkene aan een nieuw dienstverband te helpen, hierdoor zijn wij genoodzaakt om het CV naar partners toe te sturen. Door akkoord te gaan met ons privacy beleid geeft de betrokkene hiervoor toestemming. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Finedat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Finedat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Men heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Finedat. Ook heeft men het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de betrokkene bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van hem/haar beschikken in een computerbestand naar hem/haar of een ander, door hem/haar genoemde organisatie, te sturen. Men kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van de gegeven toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@finedat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie hoeven de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) niet zichtbaar te zijn en kunnen deze zwart gemaakt worden. Dit ter bescherming van de privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Finedat wilt er tevens op wijzen dat men de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Finedat neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de betrokkene het idee heeft dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan er contact worden opgenomen via het telefoonnummer 020-7008237 of via info@finedat.nl

Noodzakelijke verwerking

Om onze diensten te kunnen uitvoeren en arbeidsovereenkomsten te kunnen bewerkstelligen hebben wij de persoonsgegevens zoals eerder beschreven nodig. De persoon is verplicht deze op voorhand aan Finedat te verstrekken. Indien de persoon dit niet accepteert, kunnen wij onze diensten niet voor diegene uitvoeren.